آيا در صورتى كه شخص نگران انحراف فرزندان خويش است، مى تواند على رغم اين مسأله به اروپا يا امريكا مهاجرت نمايد؟

آيا در صورتى كه شخص نگران انحراف فرزندان خويش است، مى تواند على رغم اين مسأله به اروپا يا امريكا مهاجرت نمايد؟

اگر شخصى از انحراف خود يا انحراف فرزندان خويش بيم دارد مهاجرت او به كشورهاى غربى يا غير آن جايز نيست. به اين حالات در فقه «تعرّب پس از هجرت» يا «اعراض پس از هجرت» گفته مى شود كه از محرمات به شمار مى آيد.