شما هميشه اين شعار قرآنى را مطرح مى كنيد «با آنان به بهترين روش بحث كنيد» به نظر شما ابزارهاى بحث كدام است و هدف از «با آن چه كه بهتر است» چيست؟

اين قسمت از آيه: (ادْعُ إِلى سبِيلِ رَبِّك بِالحِْكْمَةِ وَ الْمَوْعِظةِ الحَْسنَةِ وَ جَادِلْهُم بِالَّتي هِيَ أَحْسنُ; با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به ]شيوه اى [كه نيكوتر است مجادله نماى.) را مى توان راهنماى مبلغ مسلمان دانست در برابر واكنش هاى مخاطب از دعوت او. قرآن كريم كافران و اعتقادات غير اسلامى را كه يك مبلغ ممكن است با آن ها روبه رو گردد پيش بينى كرده است كه نتيجه ى برخورد مبلغ با آنان است به سبب انديشه هايى كه دارند و در جهت رد اعتقاداتى كه دارند، زيرا هدف مبلغان مسلمان نابود كردن اين اعتقادات و ويران كردن آن انديشه هاست. قرآن كريم همه ى محاسبات را انجام داده و مى داند كه مبلغ به صورت عادى در پايان به چه نتيجه اى در برابر آنان خواهد رسيد. ممكن است كه روش آنان، با توجه به روش هاى معمول در اين زمينه، باعث انتقام گرفتن مبلغ از آنان شود، و دعوت به هيچ پيروزى نرسد جز اضافه شدن مشكلات و برانگيختن عواطفى كه از آن بى نياز است.

بدين جهت تلاش قرآن به اين بُعد در مبلغ روى مى آورد و سعى مى كند او را پرورش دهد و افق ديدش را گسترش دهد و او را از محدوده ى خود به محدوده ى وسيع ترى سوق دهد و از غرور كاذبى كه در درونش شعلهور است دور كند تا با گذشت و رعايت اوضاع ديگران، آرامش روحى و عقلى آن ها را در نظر بگيرد.

قرآن سعى مى كند به مبلغ القا كند كه حمله به دعوتش از سوى دشمنان امرى بسيار طبيعى است، و بايد آن را همانند ديگر امور طبيعى زندگى بپذيرد. و از وظايف او به عنوان يك مبلغ اين است كه دشمنان را به سوى خود جذب كند و به عقايد خود نزديك سازد، و فكر و ايمان شان را به عقيده خويش نزديك نمايد نه اين كه آنان را خرد نمايد يا بكشد و بر آنان چيره شود. وظيفه يك مبلغ مانند وظيفه انسانى نيست كه هدفش چيره شدن بر دشمنان براى ارضاى غريزه خود بزرگ بينى است، بلكه وظيفه دارد كه نقش انسانى خود را ايفا كند و اين كار با كمك كردن به دشمنش در رهايى از افكارى كه در وجودش نقش بسته، و يارى كردن او براى اين كه دوست و همراه او در دعوت به سوى خدا باشد انجام مى پذيرد.

بدين ترتيب، گفتمان با بهترين شيوه، بهترين روش عملى براى رسيدن به آن هدف و رسيدن به خواسته خدا مى باشد.