معروف است كه پيامبر(ص) سواد خواندن و نوشتن ندا

معروف است كه پيامبر(ص) سواد خواندن و نوشتن نداشت ولى شما مى گوييد: «پيامبر(ص) به خاطر تأملات و تجارب فردى خود و الطاف خداوند، به عالى ترين مدارج آگاهى دست يافته بود.» چگونه اين رو را بفهميم؟

هيچ منافاتى بين اين دو وجود ندارد. زيرا آنچه را قرآن كريم نفى كرده است كسب آگاهى از طريق خواندن و نوشتن است. پس مانعى وجود ندارد كه پيامبر(ص) به خاطر تأملات و تجارب شخصى و الطاف خداوندى و آموزش بوسيله فرشته بزرگ الهى كه به پيامبر مأمور شده بود، به عالى ترين مدارج علم و آگاهى دست يافته باشد.