مى دانيم مشركين فشارهاى زيادى به نبى اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) وارد كردند تا ايشان را از رسالت خويش دور

مى دانيم مشركين فشارهاى زيادى به نبى اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) وارد كردند تا ايشان را از رسالت خويش دور كرده و جذب خود كنند. خداوند متعال مى فرمايند: (وإن كادوا ليفتنونك عن الذي، أوحينا اليك لتفتري علينا غيره وإذاً لا تخذوك خليلا* ولولا أن ثبتناك لقد كدتَّ تركن إليهم شيئا قليلاً; و چيزى نمانده بود كه تو را از آنچه به سوى تو وحى كرده ايم گمراه كنند تا غير از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگيرند* واگر تو را استوار نمى داشتيم قطعاً نزديك بود كمى بسوى آنان متمايل شوى)( )منظور از «تثبيت» ذكر شده در اين آيه شريفه چيست؟

مقصود، عصمت الهى است كه در شخصيت ايشان قرار داده شده، نيز ويژگيهاى فكرى و كردارى است كه به واسطه اشراق فكرى و روحى، عقل، قلب، شعور و حركت ايشان را غنى ساخته و ايشان را از تأثيرپذيرى از انواع نيرنگ، فريب و انحراف باز مى داشت. اين عوامل باعث شد كه على رغم همه فشارهاى ظالمان واهل باطل و شر، او در راه رسالت خويش، هيچگاه جز حق، خيرخواهى وعدالت را بر نگزيند. اگر اين تثبيت ] استوار نمودن[ رسالتى كه خداوند در ايشان ـ چون ديگر رسولان ـ قرار داده، نبود شيوه هاى فشار، با عناصر تحريك كننده و فعال خود قطعاً تأثير بزرگى در شخصيت انسان مى گذارد; زيرا انسان ـ به طور طبيعى ـ از شيوه هاى عاطفى كه احساسات او را هدف گرفته و در او حالت انفعال بوجود مى آورد، تأثير مى پذيرد.

در اينجا آيه شريفه، تعبير «كادوا» را بكار برده است كه به معناى قرب و نزديكى مى باشد و اشاره به سبقت ثبات بر آن فتنه ها دارد و اينكه مسأله به شدّت تأثير آن فتنه ها مرتبط است و نه به قابليت نبى اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم).