(النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم; پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر ]و نزديكتر[ است.)( ) اولاً ولايت چه معنايى دارد ثانياً محدوده عملكرد آن چيست؟

شايد اين آيه اساس شرعى و قرآنى حاكميت نبى اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)و نقش ايشان در ولايت عملى ]اجرايى[ در همه شؤون مردم را در نظام اسلامى بيان كند. بر اين اساس، هدايت شريعت اسلامى طبق نظر پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) در روند اداره امور عامه تطبيق مى شود; ولى شامل مسائل خصوصى و شخصى نمى گردد وايشان در احوال شخصى مردم كه ربطى به مسائل عمومى ندارد هيچگاه دخالت نمى كنند.