خداوند در خ

خداوند در خطاب به پيامبرش مى فرمايد: (انا سنلقى عليه قولا ثقيلا; در حقيقت ما به زودى بر تو گفتارى گران بار القا مى كنيم)( )منظور از سخن سنگين (قول ثقيل) چيست؟

منظور از سخن سنگين، همان قرآن است; قرآنى كه مفاهيم رسالت و خطوط نظرى و عملى آن را در زندگى داراست. بنابراين منظور از سنگينى، سنگينى مسؤوليت است; مسؤوليتى كه به انسان فشار مى آورد و او را به التزام نظرى و عملى وامى دارد. التزامى كه در مرز حدود الهى مى ايستد و پا فراتر نمى گذارد و سنگينى فشارهاى ناشى از محدوديت را تحمل مى كند; التزامى كه شخص را به استوارى بر ايمان و عقيده، در تمام لحظه هاى بحران روحى كه مى خواهد واقعيت را از او دور كند وا مى دارد. البته اين امر نياز به تربيتى طولانى و رنجى شديد دارد; رنجى كه ما در عبادت شبانه مى يابيم. اتفاقاً اين سوره نيز در شب نازل شده است، چرا كه شب زنده دارى وجود انسان را سرشار از صفا، پاكى، آرامش و هماهنگى عقلى و روحى مى كند.