ولى ب

ولى بعد از رسول خدا(ص) كه منظور آيه مباركه «إنما وليّكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون» است چه كسى مى باشد؟

در الدار المنثور آمده است كه طبرانى در الأوسط و ابن مردويه از عمار بن ياسر آورده است: «مستمندى در كنار على(ع) درنگ كرد و از على(ع) كه در ركوع نماز بود درخواست كمك كرد. على(ع) درخواست او را اجابت كرد و انگشتر خود را در آورد و به مستمند داد. سپس نزد رسول خدا(ص) رفت و او را از اين مسأله آگاه نمود. پس اين آيه بر پيامبر(ص) نازل شد: «إنما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون» پيامبر(ص) آيه بر اصحابش قرائت كرد و سپس فرمود: «من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»( )ابن مردويه از طريق كلبى از ابى صالح از ابن عباس آورده است: «عبدالله بن سلام در حالى كه رهط از اهل كتاب با او بود هنگام ظهر نزد پيامبر خدا(ص) رفت. گفتند: اى پيامبر خدا! خانه هاى مان دور است و در غير از اين مسجد كسى را نمى يابيم كه با ما بنشيند و با ما معاشرت نمايد و قوم ما چون ما را ديدند كه خدا و رسولش را تصديق كرده ايم و دين ايشان ترك كرده ايم، دشمنى را آشكار ساختند و سوگند خوردند كه با ما معاشرت نكنند و با ما غذا نخورند كه اين بسيار بر ما دشوار گشته است. همان طور كه نزد رسول خدا(ص) شكايت مى كردند، اين آيه بر رسول خدا(ص) نازل شد: «إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون» در همين هنگام براى نماز ظهر ندا داده شد. پيامبر خدا(ص) به سوى مسجد رفت. در حالى كه مردم بين قيام و ركوع بودند. مستمندى را ديد. به او فرمود: آيا كسى به تو چيزى داد؟ گفت: آرى! فرمود: چه كسى؟ گفت: آن مردى كه در حال قيام است. فرمود: او در چه حالى به تو عنايت كرد؟ گفت: در حالى كه در ركوع بود. فرمود: او على بن أبى طالب است. سپس رسول خدا(ص) تكبير گفت و مى فرمود: «ومن يتول الله و رسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» (مائده / 56)( )از طريق اهل سنت بيست و چهار روايت وارد شده است كه با مضمون اين حديث توافق دارند و نوزده روايت ديگر از طريق اهل شيعه در اين زمينه وارد شده است. در كتاب منهاج البراعة به نقل از كتاب غاية المرام اين مسأله ذكر شده است .تعداد كتابهايى كه اين روايايت در آنها آمده است، سى كتاب ذكر شده است كه همگى از تأليفات علماى اهل سنت هستند.