در سيس

در سيستم جديد آموزشى كشور لبنان درس جديدى اضافه شده است كه «دانش زندگى» نام دارد. موضوع اين درس آموزش فرهنگ روابط جنسى است. نظر شما در اين باره چيست؟

ما مخالف آموزش فرهنگ روابط جنسى نيستيم. ليكن اين موضوع را با شروطى مى پذيريم. مهم ترين شرطى كه بايد در اين باره رعايت شود آن است كه مبناى آموزش بايد بر پايه هاى علمى و واقعى بنا گردد. هم چنين آموزش اين درس بايد به دور از هرگونه تحريك انجام پذيرد. البته بنده سفارش نمى كنم كه اين گونه درس ها در سطح كلاس هاى راهنمايى يا دبيرستان تدريس شود; به ويژه براى دانش آموزانى كه در كلاس هاى مختلط حضور مى يابند و خود در دوران نوجوانى قرار دارند.

در اين جا بايد بر اين نكته ى مهم تأكيد كرد كه مى بايست راه و روشى براى آموزش اين گونه مسائل ايجاد كرد كه هيچ گونه تاثير منفى بر روى فرد نگذارد.

اگر محيط آموزشى صحيحى در اين زمينه فراهم گردد و هر شخص وظيفه ى اين بخش از بدن خود را از اين طريق وبه شكل مناسب بشناسد، براى دانش آموزان بسيار مفيد خواهد بود و آن ها خواهند توانست كه بدور از هرگونه آموزش منفى ـ از طريق فيلم هاى مبتذل يا داستان هاى غير اخلاقى ـ به اطلاعات مفيدى دست يابند.