با توجه به تنگ

با توجه به تنگناهاى اقتصادى و مالى عصر حاضر، آيا جوانان را به ازدواج زود هنگام تشويق مى كنيد؟ اين در حالى است كه بسيارى از جوانان نگرشى منفى به ازدواج دارند.

همان گونه كه دين اسلام جوانان را به ازدواج زودهنگام تشويق مى نمايد، من نيز ازدواج زود هنگام جوانان را تشويق مى كنم. چرا كه اين گام بسيار مهم، دختران و پسران جوان را از هر گونه انحراف و فشارى كه در رابطه با مسائل جنسى بر آن ها وارد مى شود دور مى كند.

البته جامعه بايد شرايط دشوار و سخت ازدواج را آسان تر نمايد. به خصوص در مورد شروط و درخواست هاى خانواده ى عروس از داماد جوان كه ممكن است شرايطى سخت و دشوار به شمار آيد; مانند اين كه همسر بايستى داراى آپارتمان يا خانه و بعضى از نيازهاى غير ضرورى ديگر باشد.

اين موضوع در مورد مهريه هاى بالا كه بار سنگينى بر دوش جوانان است، نيز صدق مى كند. به طورى كه به نظر بنده رفتار برخى از خانواده ها كه مهريه هاى سنگينى را از داماد طلب مى نمايند، فرآيندى مشابه فروش دختر خود در مزايده علنى است; كه اين روش با جوهره ى اسلام سازگار نيست.

كدامين دختر، گرامى تر از حضرت زهرا عليها السلام است، كه مهريه ى وى فقط 500 درهم بوده است؟

بدين ترتيب اگر خواسته باشيد جوان هاى تان را انحراف نجات دهيد شرايط ازدواج را آسان كنيد; كه خداوند متعال در اين گونه ازدواج ها بركت و سرفرازى را نصيب آنان خواهد كرد:( و عزب هاى تان (مردان بى زن و زنان بى شوهر) را و شايستگان از بندگان و كنيزان خود را به زناشويى دهيد.اگر تنگ دست باشند خداوند آنان را از بخشش خويش بى نياز مى گرداند و خدا فراخى بخش و داناست.)