بر روى كف منزلى، عين نجاست وجود داشته

بر روى كف منزلى، عين نجاست وجود داشته كه به مرور زمان و يا با پاك كردن چندين باره ى آن كف، به وسيله آب قليل از بين رفته و پاك شده است. آيا در اين حالت زمين پاك است يا هنوز نجس مى باشد؟

در حالت ذكر شده زمين پاك نمى گردد، زيرا كه بايد آب جارى بر عين نجاست روان گردد و با آن آب پاك شود يا آن كه آفتاب بر آن بتابد وآن را خشك كند; در غير اين صورت زمين پاك نمى شود.