من زنى متأهل هستم كه فعلا با شوهر خود در كشور كانادا زندگى مى كنم.

من زنى متأهل هستم كه فعلا با شوهر خود در كشور كانادا زندگى مى كنم. دخترى خردسال دارم; هم چنان كه هر روز به سر كار مى روم. آيا مى توانم در اين حالت از يك خدمت كار زن غير مسلمان براى تميز نمودن خانه استفاده نمايم؟

آرى جايز است از خدمت كار زن غير مسلمان استفاده نماييد. و هر رطوبتى كه به وسيله ى آن زن در خانه شما ايجاد مى شود پاك و طاهر است، زيرا كه ما حكم بر طهارت (پاك بودن) همه ى انسان ها داده ايم و هيچ انسانى نجس نمى شود، مگر آن كه آلوده به نجاست شود; كه در اين حالت در مورد خود مسلمانان نيز صدق مى كند.