آيا ماشين لباسشويى ناپاكى را از لباس هاى نجس پاك مى گرداند؟

آيا ماشين لباسشويى ناپاكى را از لباس هاى نجس پاك مى گرداند؟

آرى، لباس ها را پاك مى كند.