اگر ممكن است متنجس اول و دوم را توضيح دهيد؟

اگر ممكن است متنجس اول و دوم را توضيح دهيد؟

قاعده ى عمومى دراين باره مى گويد كه درجه ى نجاست عضو، به وسيله ى واسطه ى بين آن عضو و عين نجاست مشخص و معين مى شود. اگر واسطه اى بين عضو و عين نجاست نباشد به آن متنجس اول مى گويند و اگر واسطه اى بين آن ها قرار داشت آن را متنجس دوم مى نامند. به اعتقاد بنده متنجس دوم وسائل يا اعضاى ديگر را نجس و ناپاك نمى كند.

در اين زمينه مثال زير را در نظر بگيريد: مقدارى ادرار به دستى برخورد كرده، پس در نتيجه، اين دست به وسيله ى ادرار متنجس شده است; و از آن جا كه اين دست به عين نجاست برخورد كرده است، پس به آن «متنجس اول» گفته مى شود. حال اگر عين نجاست از آن دست زدوده شود ولى هنوز دست را كاملا پاك نكرده باشيم، سپس همان دست با مقدارى رطوبت عضو ديگرى يا دست ديگرى را لمس كند به آن عضو دوم «متنجس دوم» گفته مى شود.