من دانشجويى هستم كه در ام

من دانشجويى هستم كه در امريكا مشغول به تحصيل هستم. در اين كشور هيچ آبى در دست شويى براى طهارت از مدفوع و ادرار وجود ندارد. چه راه ديگرى براى پاكى از اين نجاست وجود دارد؟

در مورد مدفوع ممكن است از دستمال كاغذى و مانند آن استفاده شود. البته به شرطى كه نجاست را به طور كلى از بين ببرد و آن را پاك نمايد و نجاست نيز بايد از مخرج تجاوز نكند.

و اما در مورد ادرار چاره اى جز شستن آن با آب نيست. ولى مى توان مقدارى آب با كف دست حمل و موضع نجاست را با آن پاك كرد; و لازم نيست كه از آفتابه و يا مانند آن استفاده نمود.