اگر نجاستى به درون تانكر آبى بريزد آيا اين تانكرآب نجس مى شود؟

اگر نجاستى به درون تانكر آبى بريزد آيا اين تانكرآب نجس مى شود؟

اگر آب آن تانكر قليل (كم) باشد به محض برخورد نجاست، تمام آب موجود نجس مى شود. ولى اگر آب زيادى در آن قرار داشت (كُر يا بيشتر)، آن آب نجس نمى شود مگر آن كه رنگ، طعم و يا بوى آن به وسيله نجاست تغيير يابد.