حكم كسى كه هنگام وضو دستش را بالا مى گيرد ولى آن را از آرنج به انگشتان مسح مى كند چيست؟

حكم كسى كه هنگام وضو دستش را بالا مى گيرد ولى آن را از آرنج به انگشتان مسح مى كند چيست؟

اگر آب از آرنج به سمت انگشتان جارى شود و آب در جهت عكس آن روان نگردد، مشكلى در اين گونه وضو گرفتن وجود ندارد.