آيا هنگام وضو، موى سر بايد خشك باشد و آيا اگر روى موى تر و مرطوب مسح كنيم وضو باطل مى گردد؟

آيا هنگام وضو، موى سر بايد خشك باشد و آيا اگر روى موى تر و مرطوب مسح كنيم وضو باطل مى گردد؟

اگر رطوبت موجود در موى سر كم تر از رطوبت دستى است كه بر سر مسح مى كند، اشكالى در وضو پديدار نمى شود. ولى اگر رطوبت سر بيش از رطوبت دست باشد بايد موى سر را خشك نمود.