آيا با وضويى كه با نيت نماز گرفته شده باشد، مى توان كلمات قرآن كريم را لمس كرد؟

آيا با وضويى كه با نيت نماز گرفته شده باشد، مى توان كلمات قرآن كريم را لمس كرد؟

اگر شخصى وضو گرفت، هر عملى كه طهارت شرط انجام آن است براى وى جايز خواهد بود; كه از جمله ى آن اعمال، لمس نمودن كلمات قرآن است.