برخى از اشخاص موهاى خود را با مقدارى روغن مو، آغشته مى نمايند آيا اين عمل باعث نرسيدن آب به موها مى شود؟

برخى از اشخاص موهاى خود را با مقدارى روغن مو، آغشته مى نمايند آيا اين عمل باعث نرسيدن آب به موها مى شود؟

اگر اين روغن مانعى را براى رسيدن آب وضو به موى سر ايجاد نكند، پس مسح موى سر از روى اين روغن امكان پذير است، ولى اگر مانع باشد بايد آن را از ميان برد.