تُن ماهى كه از كشورهاى غيراسلامى وارد مى شود با يقين به اينكه با تور صيد مى شوند، چه حكمى دارد؟

تُن ماهى كه از كشورهاى غيراسلامى وارد مى شود با يقين به اينكه با تور صيد مى شوند، چه حكمى دارد؟

بنابر احتياط، به شرط اينكه از ماهيان فلس دار باشد، اشكال ندارد و ظاهراً بر حسب نظر كارشناسان همين گونه است.