برخى سياه دانه هاى روى نان مى سوزند، آيا مى شود اين سياه دانه هاى سوخته را خبث (پليدى) محسوب كرد كه خوردن نان با آن مجاز نباشد؟

برخى سياه دانه هاى روى نان مى سوزند، آيا مى شود اين سياه دانه هاى سوخته را خبث (پليدى) محسوب كرد كه خوردن نان با آن مجاز نباشد؟

اين امر ] يعنى وجود سياه دانه هاى سوخته بر روى نان [ باعث نمى شود كه عنوان مذكور بر نان صدق كند و بنابراين براى خوردن آن مانعى وجود ندارد.