نظر حضرت عالى درباره ى اغذيه ى مشركان كه شامل محرّمات نمى باشند، چيست؟

نظر حضرت عالى درباره ى اغذيه ى مشركان كه شامل محرّمات نمى باشند، چيست؟

خوردن اغذيه ى مشركان، اگر شامل محرّمات يا نجاسات نباشند، اشكال ندارد.