آيا خوردن گوشت هاى كنسرو شده اى كه روى آن ها به وضوح كلمه ى «حلال» نوشته شده باشد جايز است؟

آيا خوردن گوشت هاى كنسرو شده اى كه روى آن ها به وضوح كلمه ى «حلال» نوشته شده باشد جايز است؟

خوردن از آن گوشت كنسرو شده به صرف نوشته بودن كلمه ى «حلال» يا «ذبح شده طبق شريعت اسلام»، بى آن كه اطمينان داشته باشد كه شرايط شرعى ذبح رعايت شده باشد جايز نيست.