در دانشگاه ها، گروه هاى اسلامى در مسايل سياسى با يكديگر به رقابت مى پردازند، مشاهده مى كنيم كه اين

در دانشگاه ها، گروه هاى اسلامى در مسايل سياسى با يكديگر به رقابت مى پردازند، مشاهده مى كنيم كه اين گروه ها در انتخابات دانشگاهى با گروه هاى الحادى همكارى مى كنند و با گروه هاى اسلامى خودى، همكارى نمى كنند، ديدگاه شما درباره ى اين مسئله چيست؟

ما مخالف رفتار باز با ديگران نيستيم; بر اين اعتقاديم كه ائتلاف ما با ديگران بر ضد برخى نيروهاى خودى، موجب تقويت غير خودى ها خواهد شد، و البته اين درگيرى ها، در واقع مبناى فكرى ندارند; بلكه در سطح سياسى و محدودهاى تنگ سياست صورت مى گيرند.

بنابراين همگان موظفند ـ اگر پايبند به حفظ اسلام هستند ـ به گونه اى عمل كنند كه موجب قدرت يكديگر باشند تا همگى مايه ى قدرت اسلام شوند.