مشاهده مى شود

مشاهده مى شود كه حضرت عالى همواره از وجوب احترام گذاشتن به قوانين كشورهاى غربى كه به آن ها مسافرت مى كنيم، صحبت مى كنيد; ولى علاوه بر ماليات هاى اجبارى سنگين كه بخشى از آن براى كمك به اسرائيل مى رود، قوانين اين دولت ها نيز با اسلام تعارض دارند، چه اشكالى دارد كه انسان مسلمان از اين قوانين فرار كند؟

ما مى گوييم: انسان وظيفه دارد نسبت به امنيت و نظم عمومى كشورى كه مى رود، رفتار نامناسب نكند; به اين جهت كه وقتى انسان از طريق گرفتن ويزا يا پذيرش پناهندگى اش به كشورى مسافرت مى كند - از شرايط قبول سفر او اين است كه - بايد به قوانين كشورى كه بدان مسافرت مى كند، احترام بگذارد و اين نوعى قرارداد بين او و آن كشور است. آرى در صورتى كه امورى خلاف دين اسلام باشد; مانند اينكه انسان برخى كارهاى حرام را انجام دهد، اين كار جايز نيست.

امّا درباره ى ماليات ها بايد بگويم، اين كشورها در قبال اين ماليات ها، بيمه هاى اجتماعى و درمانى و موارد مشابه ديگر در اختيار فرد ماليات دهنده، قرار مى دهند; به همين جهت ما مى گوييم: مسلمانان وظيفه دارند وقتى به كشورهاى غربى مى روند، تصوير درخشانى از پاينبدى و تديّن خود ارائه دهند و مانند بعضى نباشند كه اموال و نواميس مردم را حلال مى شمارند; به نحوى كه وجهه ى اسلام را با كارهاى مبتذل خود تخريب مى كنند.