ما جوانان چه گونه مى توانيم ميان سرشت زمانه كه متكى بر لهو و هوس بازى و پايمال شدن ارزش هاى اخلاقى است، و ميان جوهره ى دين كه متكى

ما جوانان چه گونه مى توانيم ميان سرشت زمانه كه متكى بر لهو و هوس بازى و پايمال شدن ارزش هاى اخلاقى است، و ميان جوهره ى دين كه متكى بر عفت و پاكى و ارزش هاى معنوى و اخلاقى است به آميزه اى متعادل دست يابيم; به ويژه در اين روزگار كه آسايش و آرامش عاطفى امرى نادر به شمار مى آيد؟

لهو و هوس بازى ويژگى هاى خاص جهان متمدن نيستند. اين دو پديده هايى هستند كه در هر دوره اى و هر زمانه اى وجود داشته اند و دارند. دوران متمدن دوران علم و فرهنگ و پيش رفت است، دوران بشريتى است كه در روابط ميان خود اخلاق را محور قرار مى دهد. از اين رو انسانى كه براى انسانيت خود احترام قائل است بايستى به عقلانيت خود نيز احترام بگذارد، و احساسات خود را كنترل نمايد، و در برابر طغيان شهوات و هوس هاى خود خويشتندارى نمايد. چنان چه خداوند متعال مى فرمايد: «و كسانى كه اسباب زناشويى نمى يابند، پاكدامنى ورزند، تا آن كه خداوند از بخشش خود توانگرشان گرداند.»«وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتي يغنيهم الله من فضله»(نور/33) انسانى كه يقين دارد دين حقيقى - در دنيا و آخرت - رهايى بخش است و نيز مى داند كه بايستى نسبت به پروردگار خود اخلاص ورزد، بايد از فضاهاى لهو و هوس و فساد دورى نمايد. و بدين ترتيب مى تواند ميان آثار مثبت فرمانبردارى و آثار منفى معصيت به نتايجى متعادل و قابل قبول دست يابد.

ايمان به انسان نيرويى مى بخشد كه به مدد آن مى تواند در برابر وسوسه ها پايدارى نمايد و در برابر شهوت ها پاكدامنى پيشه كند. و ما اين را درك مى كنيم كه اين مقاومت گاه از يك جوان تلاش بسيار زيادى مى طلبد. اما خداوند متعال نيز در مقابل مى فرمايد: «و كسانى كه در راه ما كوشيده اند آنان را به راه هاى خاص خويش رهنمون مى شويم; و بى گمان خداوند با نيكوكاران است.»«ولذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين»(عنكبوت/69) و نيز مى فرمايد: «و اگر شكيبايى و پارسايى ورزيد، بدانيد كه اين ها از كارهاى سترگ است.»«وان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور»(آل عمران/186) از اين رو انسان بايستى صبر پيشه كند، تا آن كه خداوند در كار او گشايشى حاصل كند.