وسواس همه ى زندگى من را تخريب كرده است; به خاطر آن در مر

وسواس همه ى زندگى من را تخريب كرده است; به خاطر آن در مراقبت از خانواده خودم اهمال مى كنم، و هميشه چه در نماز، چه در وضو، چه در غسل و چه در عبادت هاى ديگر من را به شك مى اندازد. چه نصيحتى براى من داريد؟

مطمئن باشيد كه تمام نمازهاى شما صددرصد صحيح است. و خداوند آن ها را از شما مى پذيرد. هر وضو و غسلى كه انجام مى دهيد صحيح است. ولو آن كه معقد باشيد كه هر آن چه انجام مى دهيد، باطل است. اگر دغدغه ى تكليف شرعى داريد، تكليف شما آن است كه هيچ يك از نمازها و وضوهاى خودتان را دوباره انجام ندهيد. چون اعاده ى هر يك به معناى آن است كه شما از شيطان فرمانبردارى كرده ايد، ولى از پروردگار خودتان كه به شما امر فرموده است هيچ يك از كارهاى تان را تكرار نكنيد نافرمانى كرده ايد. در روايتى آمده است كه از امام صادق(ع) درباره ى مردى كه در عبادت خود وسواسى بود نظرخواهى كردند. امام صادق(ع) جواب دادند كه آن مرد شيطان را مى پرستد، چون هر چه بر سر او مى آيد از شك آفرينى هاى شيطان است.

آن چه كه خداوند شما را به آن فرمان مى دهد پشت سر گذاشتن وسوسه هاست. و اگر نسبت به آن چه شيطان شما را به آن وسوسه مى كند اصرار ورزيد، در آن صورت از شيطان اطاعت كرده و از زمان خداوند دور افتاده ايد. و اين به ضرر شما و به ضرر دين شماست.