آيا از نظر شرع مقدس اسلام بر زن حرام است كه در دادگاه هاى مدنى قاضى شود؟

آيا از نظر شرع مقدس اسلام بر زن حرام است كه در دادگاه هاى مدنى قاضى شود؟

در اين زمينه يك نظر فقهى مشهور وجود دارد; بدين مضمون كه منصب قضاوت از ويژگى هاى مرد است و پرداختن زن به آن مشروع نيست; ولى در اين زمينه به تازگى يك سلسله احتياطات فقهى نسبت به اين نظر به وجود آمده است; به نحوى كه به جواز تصدّى زن بر منصب قضاوت تمايل دارد; اما به نتايج قطعى نرسيده است; اما درباره ى اين سؤال بايد گفت، برحسب تفاوت ماهيت ادارى و جزايى اين دادگاه ها، مسئله تفاوت مى كند و از اين ناحيه زن، همان حكم مرد را دارد.