آيا به صرف وجود عكس از دخترى كه او را در حالت زنا نشان مى دهد، مى توان حكم زنا را درباره ى او اجرا كرد؟

آيا به صرف وجود عكس از دخترى كه او را در حالت زنا نشان مى دهد، مى توان حكم زنا را درباره ى او اجرا كرد؟

از نظر شرعى وجود عكس در نزد او بر زانيه بودن او دلالت ندارد; چون احتمال دارد چنين عكسى حاصل عقد شرعى باشد كه ديگران از آن آگاه نباشند و يا ممكن است اين عكس حاصل دست بردن در تصوير از راه مونتاژ باشد. آرى، اگر عكس اين علم را پديد آورد كه اين وضع حاصل روابط نامشروع است و زن نيز اقرار كند كه او صاحب عكس است امكان حكم به زنا وجود دارد; اگرچه خالى از اشكال نمى باشد.