اگر كودكى به قصد تربيت و تأديب زده شود، آيا انجام چنين كارى ديه دارد؟

اگر كودكى به قصد تربيت و تأديب زده شود، آيا انجام چنين كارى ديه دارد؟

زدن بايد شديد نباشد; يعنى به شكستن استخوان يا خونريزى و مانند آن نينجامد; چون زدن براى تأديب، با زدن از روى انتقام و خشونت تفاوت مى كند، زيرا اگر زدن موجب تغيير رنگ (سرخ شدن يا سياه شدن) بدن شود، حرام است و بايد ديه پرداخت شود.