فردى با دخترى جوان رابطه ى نامشروع برقرار كرد، هنگامى كه موضوع روشن شد خانواده دختر، او را كشتند و بر طبق عرف قبيله اى، مرد زناكار را «مه

فردى با دخترى جوان رابطه ى نامشروع برقرار كرد، هنگامى كه موضوع روشن شد خانواده دختر، او را كشتند و بر طبق عرف قبيله اى، مرد زناكار را «مهدورالدم» دانستند; همين طور دادگاه جنايى حكم اعدام آن فرد را صادر كرد. سؤال اين است: آيا من مى توانم در تسليم كردن او به مقامات قضايى همكارى كنم؟

طبق فرض سؤال چون او آن دختر را نكشته است، به عنوان قاتل نمى توان او را به مقامات قضايى تسليم كرد; بلكه خانواده ى دختر قاتل مى باشند; اما اگر تسليم كردن او موجب حفظ خون او و خاموش شدن فتنه مى گردد يا مصالحى ديگر در اين زمينه وجود دارد، در صورتى كه زناى او تجاوز به عنف باشد، تسليم كردن او با اجازه ى حاكم شرع جايز است.