برادرم مر

برادرم مرا تحقير مى كند، متكبر است، مردم را غيبت مى كند و در برخى سخنان خود به من اهانت مى نمايد. آيا من مى توانم براى آرامش روحى خود با او قطع رابطه كنم؟

قطع رابطه به نحوى كه مصداق قطع رحم باشد، جايز نيست; مگر در صورتى كه براى «امر به معروف و نهى از منكر» باشد. در اين صورت بايد سنجيد كه چه چيزى به اصلاح او مى انجامد; همين طور انسان بايد در جست و جوى راهى باشد كه او را قادر سازد، با حفظ آرامش روحى و پرهيز از غضب و خشم، رابطه ى خود را با بستگان خويش حفظ كند; اين همان چيزى است كه سزاوار است بدان دست يابيم.