دو فرزند خوانده دارم و هيچ كس از اين راز جز من و همسرم خبر ندارد. آن دو نام ] خانوادگى [ مرا برخود دارند و به من و همسرم وابس

دو فرزند خوانده دارم و هيچ كس از اين راز جز من و همسرم خبر ندارد. آن دو نام ] خانوادگى [ مرا برخود دارند و به من و همسرم وابستگى شديدى دارند، آيا بايد آن دو را از اصل موضوع آگاه سازم؟ در صورتى كه اين كار را انجام دهم حالت روانى بدى براى آن ها پيش خواهد آمد. راه حل چيست؟

مسئله شرعى آن، اين است كه با وجود نص صريح قرآن كريم: ( و ما جعل ادعياءكم ابناءكم )(احزاب/4)، «و پسرخواندگانتان را پسران ] واقعى [ شما قرار نداده است.» در اسلام فرزندخواندگى رد شده است; پس پدر و مادر بايد با فرزندخوانده خود در مسايلى چون نگاه كردن، لمس كردن و ارث مانند فرد بيگانه رفتار كنند; بنابراين بايد آن دو را به نحوى انسانى و و درايت آميز از حقيقت باخبر ساخت، تا موجب نشود كه به علت پيامدهاى شرعى آن، امور آتى به سمتى پيش برود كه دشوارى آن براى شما و آن دو بيشتر شود.