جوانى مؤمن هستم كه در غرب زندگى مى كنم، تاكنون همسرى متناس

جوانى مؤمن هستم كه در غرب زندگى مى كنم، تاكنون همسرى متناسب خود نيافته ام; زندگى به صورت مجرّد در آنجا دشوار است. حكم استمنا چيست؟ حرام است يا حلال؟ با علم به اينكه برخى مذاهب اسلامى آن را حلال مى دانند.

براى مرد، «استمنا» و چيزى كه در عرف به «جلق» تعبير مى شود جايز نيست. در تعدادى از احاديث نقل شده از ائمه(ع) حرمت اين كار آمده است; حتى امام على(ع) فردى را كه به اين عادت دست زده بود، با تعزير مجازات كرد. اگر جوان به علت مسؤوليت ها و پيامدهايى كه ازدواج دارد نمى تواند مشكل خود را از طريق ازدواج ] دائم [ حل كند، اين مشكل از طريق ازدواج موقت قابل حل است.