شخصى عمل جراحى خواهد شد

شخصى عمل جراحى خواهد شد، او مى ترسد با اين عمل جراحى عقيم گردد. آيا او مى تواند مقدارى از منى خود را در «بانك منى» نگهدارى كند تا در صورتى كه عقيم شد از آن استفاده كند؟

به شرطى كه تلقيح منى طبق شرايط شرعى انجام شود، فرد مى تواند بدين طريق منى خود را نگهدارى كند تا در صورت عقيم شدن از آن استفاده كند; اما خارج كردن منى از طريق «استمنا» بايد به دست همسرش صورت گيرد و او خود به انجام دادن چنين كارى مجاز نيست.