آيا از نظر شرع، پدرى كه دختر رشيدش با او مخالفت و بدون اذن او ازدواج كرده است، مى تواند با او قطع رحم كند؟

آيا از نظر شرع، پدرى كه دختر رشيدش با او مخالفت و بدون اذن او ازدواج كرده است، مى تواند با او قطع رحم كند؟

قطع رحم حتى در اين صورت نيز جايز نيست، ولى من به دختران جوان سفارش مى كنم كه بدون اجازه ى پدر خود ازدواج نكنند; زيرا چنين كارى سبب بروز بسيارى از مشكلات خانوادگى و اجتماعى مى گردد كه حتى مى تواند بر زندگى زوجين نيز سايه اندازد.