جوانى مسلمان و سنى مذهب براى ازدواج با دختر من قدم پيش گذاشته است. دخترم اين جوان را قبول دارد و خواهان ازدواج با

جوانى مسلمان و سنى مذهب براى ازدواج با دختر من قدم پيش گذاشته است. دخترم اين جوان را قبول دارد و خواهان ازدواج با اوست. چه تصميمى بگيرم؟ قبول كنم يا رد نمايم؟ با علم به اين كه اين جوان فردى آرام، محترم و داراى شغلى مناسب است. در اين زمينه مرا راهنمايى كنيد؟

اگر در ازدواج با اين جوان، هيچ گونه ترسى درباره ى التزام دينى دختر وجود ندارد; يعنى دختر در امور مذهبى خود گرفتار مشكل نمى شود، ازدواج با اين جوان جايز است. در چنين موردى بايد دقت و اهتمام دختر را برانگيخت تا در پايبندى ] مذهبى [خود قوى و محتاط باشد. به مرد جوان نيز بايد سفارش كرد همان گونه كه انتظار دارد دختر به پايبندى ] مذهبى [ او احترام بگذارد او نيز به التزام ] مذهبى [ دختر احترام بگذارد.