برخى خانواده ها به نام خويشاوند شدن (نزديك شدن)، دختر كوچكى غير مميز را ب

برخى خانواده ها به نام خويشاوند شدن (نزديك شدن)، دختر كوچكى غير مميز را به عقد مردى بزرگ در مى آورند تا اين مرد بتواند مادر دختر را بدون حجاب ببيند يا بدون مشكل وارد خانه ى آن ها شود. آيا از نظر شما چنين عقدى صحيح است؟

به نظر ما، اصولاً عقد ازدواج با كبير و صغير، به يك اندازه صحيح است، ولى طرفين عقد در هنگام اجراى آن بايد به مضمون عقد تصميم جدّى داشته باشند; يعنى با فهم و دركى كه عرف عام از معناى زوجيت دارد، هر دو بخواهند همسر يكديگر شوند; بر اين اساس عقدى كه در آن، هدف، ازدواج نباشد، عقدى باطل به شمار مى آيد; خواه دو طرف عقد كبير باشند يا صغير و توسط ولى خود به عقد يكديگر در آمده باشند و يا يكى كبير و ديگرى صغير باشد.

بنابراين ما عقدهاى محرميت را كه براى محرم شدن «عاقد» و مادر «معقودٌ عليها» يا بين «معقود عليها» و پدر «عاقد» و موارد ديگر جارى مى شوند، شرعى نمى دانيم، نه به اين دليل كه چنين عقدى از اساس غير ممكن است; بلكه چون شرطى كه پيشتر آن را ذكر كرديم (يعنى دو طرف عقد حقيقتاً قصد ازدواج داشته باشند) واقعاً تحقق نيافته است; به ويژه وقتى كه اولياى عقد و كسانى كه بر اجراى عقد نظارت دارند، بخشيدن مدت (در عقد منقطع ) يا طلاق (در عقد دائم) را شرط مى كنند; بنابراين بطلان عقد ـ طبق تعابير و اصطلاحات فقهى ـ يك عنوان صغروى ست نه كبروى; به عبارت ديگر عقد نه از نظر مبنا; بلكه از نظر اجرا باطل است.