مردى همسرش را طلاق داده است. آيا برادران زن مجازند خواهر خود را ـ در صورتى كه بخواهد ـ نزد شوهرش باز گردد مانع شوند؟

مردى همسرش را طلاق داده است. آيا برادران زن مجازند خواهر خود را ـ در صورتى كه بخواهد ـ نزد شوهرش باز گردد مانع شوند؟

هيچ كدام از اينان بر اين زن مطلّقه ـ كه او و شوهرش مى خواهند زندگى زناشويى را از سر بگيرند ـ ولايتى ندارند; چون اساساً برادران هيچ سلطه اى بر خواهرشان ندارند كه بخواهند مانع ازدواج او ـ با كسى كه دوست دارد و راضى مى باشد ـ شوند. خواه او مطلقه و يا حتى باكره باشد; زيرا ولايتى كه در عقد ازدواج مطرح است، متعلق به پدر يا جد پدرى ست. برادران اين زن بايد از خدا بترسند و بدانند اين كار آن ها (منع خواهرشان از بازگشتن به زندگى زناشويى) تجاوز از حدود خود و ستم به خواهرشان مى باشد و اين چيزى ست كه خداوند (براى آن ها و خواهرشان) بدان خشنود نيست.