بسيار «استمنا» مى كنم، آيا كفاره دارد؟

بسيار «استمنا» مى كنم، آيا كفاره دارد؟

«استمنا» به جز استغفار و پشيمانى كفاره اى ندارد; زيرا «استمنا» از مواردى است كه در آن به حاكم شرعى مراجعه مى شود تا كسى را كه اين كار را كرده است، تعزير كند; بنابراين توبه ى نصوح و جدى كفايت مى كند.