اگر زن مالى را بدون اطلاع شوهرش به خانواده ى خود بدهد، با علم به اينكه اگر شوهر اطلاع پيدا كند، اعتراض نمى كند، جايز است يا خير؟

اگر زن مالى را بدون اطلاع شوهرش به خانواده ى خود بدهد، با علم به اينكه اگر شوهر اطلاع پيدا كند، اعتراض نمى كند، جايز است يا خير؟

اگر دراين باره زن اجازه ى شوهرش را احراز كند، مانعى ندارد; در غير اين صورت اگر مال، از آنِ شوهر باشد و يا از شؤون خانه شمرده شود، جايز نيست; اما اگر مال، ملك شخصى زن باشد شوهر سلطه اى بر اين مال ندارد، و زن مى تواند بدون اطلاع شوهرش آن را براى خانواده ى خود بفرستد. و البته زوجين وظيفه دارند اگر عملاً ممكن است، همه ى امور زندگى شان را بر پايه ى مودّت و رحمت تنظيم كنند، والله الموفق للسداد.