آيا جايز است به مناسبت عيد يا مناسبت ها

آيا جايز است به مناسبت عيد يا مناسبت هاى ديگر، آن گونه كه در غرب بسيارى اين كار را انجام مى دهند، براى استتار، خطوطى مانند تصوير حيوانات يا هر چيزى ديگر را روى صورت كودكان مان بكشيم؟

درباره ى كودكان نابالغ اين كار مانعى ندارد; ولى ما به اين كار تشويق نمى كنيم; زيرا موظفيم كودكان خود را با عادت هاى نيك متناسب با شرايط اجتماعى اسلام تربيت كنيم.