ما، در غرب زندگى مى كنيم و به علت دشوار بودن تربيت كودكان در جامعه غربى كه محدود كردن تعداد فرزندان را امرى ضرورى مى نمايد

ما، در غرب زندگى مى كنيم و به علت دشوار بودن تربيت كودكان در جامعه غربى كه محدود كردن تعداد فرزندان را امرى ضرورى مى نمايد، من و همسرم پس از آوردن چهار فرزند تصميم گرفتيم از آوردن فرزند جلوگيرى كنيم. آيا براى اين كار قطع لوله هاى زن يا قطع لوله هاى منى مرد جايز است؟

از بين بردن نيروى ] توليد مثل [ زن و مرد به نحوى كه امكان بازگشت به حالت اول وجود نداشته باشد جايز نيست; اما طبق شرايط مذكور ] استفاده از [ وسايلى كه مانع كار نيروى جنسى مى شوند، مانعى ندارد.