حج يا ازدواج! كداميك اولويت دارد؟ در حالى كه من توان مالى كافى براى پرداختن به هردوى آن ها را ندارم و فردى سى ساله هستم و احتياج به ازدواج دارم؟

اگر به گونه اى به ازدواج نيازمنديد كه ترك آن موجب حرج بر شما مى گردد، مقدم كردن ازدواج بر حج جايز است; اما اگر مى توانيد منتظر بمانيد; بنابر احتياط واجب به تأخير انداختن حج جايز نمى باشد.