آيا بين سن رشد و سن بلوغ تفاوتى وجود دارد؟ و آيا دختر با رسيدن به سن بلوغ (نه سال تمام) مى تواند تصميم به ازدواج بگيرد؟

آيا بين سن رشد و سن بلوغ تفاوتى وجود دارد؟ و آيا دختر با رسيدن به سن بلوغ (نه سال تمام) مى تواند تصميم به ازدواج بگيرد؟

مراد از سن بلوغ، سن بلوغ جنسى ست; به نحوى كه مرد يا زن قادر به توليد مثل باشد; و منظور از سن رشد اين است كه فرد بتواند «خير» خود را فراهم كند و «شر» را از خود دفع كند . از اين رو ممكن است سن بلوغ و سن رشد با هم هماهنگ باشند و يا بنابر برخى حالات درونى و بيرونى خاص، نسبت به هم تقدّم و تأخّر داشته باشند.