زنى همراه شوهر خود براى اداى فريضه ى حج به مسافرت رفت و كودك شيرخوار خود را نزد مادر خويش گ

زنى همراه شوهر خود براى اداى فريضه ى حج به مسافرت رفت و كودك شيرخوار خود را نزد مادر خويش گذاشت، با علم به اينكه مادرزن، فرزند او را شير داده است، آيا صحيح است كه زن از شوهر خود به اين جهت كه مادرش فرزند او را شير داده است، طلاق بگيرد؟

طبق برخى احاديث روايت شده از ائمه(ع)، نزد شيعه مشهور اين است كه به سبب شير دادن مادرزن به دختر يا پسر او، (در صورتى كه شير دادن از نوعى باشد كه موجب محرميت شود) زن بر شوهرش حرام مى شود; ما در اين فتوا احتياط مى كنيم; ولى به تحريم فتوا نمى دهيم.