فردى دخترى را عقد شرع

فردى دخترى را عقد شرعى نموده است و دختر تا كنون در خانه ى پدرش مى باشد، در اين صورت آيا مرد در مسائلى; چون خروج دختر از منزل پدر يا برخى رفتارهاى ديگر او، ولايت دارد؟

در اين مورد يا موارد ديگر كه شوهر از حقوقى برخوردار است، دختر بايد از همسر خود اطاعت كند; ولى شايد گفته شود طبق رسوم متعارف بين مردم در جوامع سنتى، در عقد ازدواج يك شرط ضمنى وجود دارد و آن، اين است كه مرد جز بعد از زفاف سلطه اى بر همسر ] عقد كرده ى خود [ندارد و او بايد اين رسم را رعايت كند تا امور طبق اجازه ى پدر ] دختر [انجام شود. با همه ى اين احوال ما به اين مرد سفارش مى كنيم كه دراين باره شرايط اجتماعى را در نظر بگيرد و همسر خود را در تنگنا قرار ندهد; به نحوى عمل نكند كه احياناً اگر طبق ميل خانواده اش رفتار كند با وى دچار مشكل گردد و اگر طبق ميل او رفتار كند با خانواده اش دچار مشكل شود كه اين خود از موارد «پرهيز از معروف» مى باشد.