مى خوا

مى خواهم نظر شما را درباره ى مسائل ذيل بدانم:

الف ـ آيا بر مرد واجب است درباره ى ازدواج دائم دوم خود از همسر اولش اجازه بگيرد؟

ب ـ آيا بر مرد واجب است درباره ى ازدواج موقت خود، از همسر اولش اجازه بگيرد؟

ج ـ آيا بر مرد واجب است پس از ازدواج دوم دائم خود، همسر اولش را از موضوع با خبر كند؟

الف ـ مرد مجاز است براى بار دوم، با زنى مسلمان يا اهل كتاب ازدواج كند و نيازى به گرفتن اجازه از همسر اول نيست; مگر اينكه جزو شرايط ضمن عقد باشد.

ب ـ پاسخ همان جواب سابق است و نيازى به اجازه ى زن اول نيست; حتى اگر زن دوم از اهل كتاب باشد.

ج ـ واجب نيست مگر اينكه جزو شرايط ضمن عقد باشد.