دو خواهر به ازدواج دو برادر در آمده اند. آيا هر يك از آن ها مى توانند در مقابل همسر ديگرى حجاب خود را بردارند؟

دو خواهر به ازدواج دو برادر در آمده اند. آيا هر يك از آن ها مى توانند در مقابل همسر ديگرى حجاب خود را بردارند؟

اين كار جايز نيست.