مشاهده مى شود كه در غرب بسيارى از زنان بدون گرفتن طلاق از همسر

مشاهده مى شود كه در غرب بسيارى از زنان بدون گرفتن طلاق از همسران خود جدا شده اند; زيرا طبق مذهب كاتوليك، طلاق آن ها حرام مى باشد، آيا شوهر او (كه مسلمان نيست) مى تواند زن خود را طبق دين اسلام طلاق دهد؟ يعنى بگويد: «انت طالق».

و آيا چنين زنانى كه غير مطلقه هستند و تنها از همسر اول خود جدا شده اند، بر كسانى كه با آنها ازدواج نموده اند، حرام مى باشند؟

ازدواج با چنين زنانى جايز نيست و اگر فردى با يكى از اين زنان ازدواج كند و با او همبستر شود بر او حرام شده است; حتى اگر اين كار از روى جهل باشد; و اگر مرد به جهت نداشتن ايمان به اسلام، به صحت طلاق اعتقاد نداشته باشد، نمى تواند زن خود را به شيوه ى اسلامى طلاق دهد.